بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1398/06/31-حسابرسی نشده 1398/07/29
صورتهای مالی 6 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-06-1398- حسابرسی نشده 1398/07/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی نشده 1398/04/26
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی نشده 1398/04/26
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 29-12-1397- حسابرسی شده 1398/02/25
صورت های مالی سالیانه منتهی به 29-12-1397- حسابرسی شده 1398/02/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملكرد سالانه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1397-حسابرسی نشده 1398/02/07
صورتهاي مالي سالانه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1397-حسابرسي نشده 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
صورتهای مالی نه ماهه صندوق برای دوره منتهی به 30-09-1397 1397/10/24
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/24
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/06/31-حسابرسی شده 1397/08/21
صورتهای مالی شش ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی شده 1397/08/21
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/06/31-حسابرسی نشده 1397/07/28
صورتهای مالی شش ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/05/31 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397/03/31-حسابرسی نشده 1397/04/30
صورتهای مالی سه ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-03-1397- حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/03/31 1397/04/09
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق پارند پایدار سپهر برای دوره منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 29-12-1396- حسابرسی شده 1397/02/25
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 29-12-1396- حسابرسی شده 1397/02/25
گزارش ماهانه پرتفوی برای دوره منتهی به 1396/09/30 1397/02/23
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1397/01/31 1397/02/10
صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
گزارش عملكرد سالانه براي سال مالي منتهي به 29اسفندماه 1396 1397/02/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/01/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1396 1396/11/10
صورتهای مالی برای دوره نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/04
گزارش عملکرد حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 96/06/31 1396/08/04
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق پارند پایدار سپهر 1396/07/30
صورت‌های مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 96/06/31 1396/07/30
صورت مالی صندوق منتهی به 1396/03/31 1396/05/03
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/03
صورتهای مالی سه ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-03-1396 1396/05/01
صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) 1396/03/29
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 1395/12/30(حسابرسی شده) 1396/03/29
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 95/12/30 1396/02/04
صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 95/12/30 1396/02/04
صورتهای مالی نه ماهه صندوق برای دوره منتهی به 30-09-1395 1395/10/28
گزارش عملکرد صندوق برا ی دوره 6 ماهه منتهی به 30-09-1395 1395/10/28
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31-06-1395 (حسابرسي شده) 1395/09/03
صورتهاي سال مالي6ماهه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1395(حسابرسي شده) 1395/09/03
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31-06-1395 1395/08/02
صورتهاي سال مالي6ماهه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1395(حسابرسي نشده) 1395/08/02