بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1398/05/22 1398/05/30
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 22-05-98 ( ساعت 14) 1398/05/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/22 1398/05/22
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 07-03-98 ( ساعت 13:30) 1398/03/25
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 07-03-98 ( ساعت 13) 1398/03/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/07 ساعت 13.30 1398/03/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/07 ساعت 13 1398/03/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 07-03-1398 1398/03/07
چاپ مصوبه مجمع مورخ 1398/02/15 1398/02/22
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 15-02-1398 صندوق پارند پایدار سپهر 1398/02/21
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1397/12/08 1398/02/17
لیست حاضرین مجمع صندوق پارند پایدار سپهر مورخ 1398/02/15 1398/02/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/15 صندوق پارند پایدار سپهر ( ساعت 10) 1398/02/15
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1397/12/08 1397/12/18
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 08-12-97 ( ساعت 14:30) 1397/12/14
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 08-12-97 ( ساعت 14) 1397/12/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/08 ساعت 14:30 1397/12/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/08 ساعت 14 1397/12/08
اسامی حاضرین مجمع مورخ 08-12-97 صندوق پارند پایدار سپهر 1397/12/08
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 26-04-97 ساعت 14 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/05/14
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 26-04-97 ساعت 15 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/05/14
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 26-04-97 ساعت 14/30 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/05/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/26 ساعت 14 1397/04/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/26 ساعت 14:30 1397/04/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/26 ساعت 15 1397/04/27
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/26 1397/04/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/23 ساعت 14 1397/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/01 ساعت 14 1397/04/12
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 23-02-1397 مبنی بر تغییر نصاب اوراق بهادار موضوع ابلاغیه شماره 12020097 1397/03/08
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/01 ساعت 14 1397/03/01
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/02/23 ساعت 14 پارند پایدار سپهر 1397/02/23
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 25-10-96 ساعت 14 در خصوص تغییر محل اقامت صندوق 1396/11/18
عنوان صورت جلسه اصلاح شده مجمع مورخ 25-10-96 ساعت 30-14 صندوق پارند پایدار سپهر 1396/11/15
صورت جلسه مجمع مورخ 25-10-96 ساعت 14پارند پایدار سپهر 1396/10/27
صورت جلسه مجمع مورخ 25-10-96 ساعت 30-14 پارند پایدار سپهر 1396/10/27
اسامی حاضرین در مورخ 25-10-96 ساعت 14 و 14:30 پارند پایدار سپهر 1396/10/27
تایید صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 25/04/1396 ساعت 14 1396/05/30
تایید صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 25/04/1396 ساعت 14:30 1396/05/30
صورت جلسه مجمع صندوق پارند پایدار سپهر ساعت 14مورخ1396/04/25 1396/04/25
صورت جلسه مجمع صندوق پارند پایدار سپهر ساعت 14:30مورخ136/04/25 1396/04/25
لیست حاضرین مجمع صندوق پارند پایدار سپهر ساعت 14مورخ1396/04/25 1396/04/25
لیست حاضرین مجمع صندوق پارند پایدار سپهر ساعت 14:30مورخ1396/04/25 1396/04/25
تأیید صورتجلسه مجمع مورخ 1396/01/16 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/03/20
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1396/01/16 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/02/23
اصلاحیه لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 06-10-1395 1396/01/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 1396/01/16 1396/01/16
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 1395/01/16 راس ساعت 14 1396/01/16
تأیید صورتجلسه مورخ 06/10/1395 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/10/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 1395-10- 06 راس ساعت 14 1395/10/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 1395-10- 06 " 1395/10/06
تأیید صورتجلسه مورخ 1395/07/17توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/07/27
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 06-10-1395 1395/07/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 1395-07- 17راس ساعت 14 1395/07/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر مورخ 1395-07- 17 1395/07/18
صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1395/05/19