بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزاری آینده نگر خوارزمی به همراه توضیحات

کارگزاری بانک صادرات به همراه توضیحات

کارگزاری توسعه معاملات کیان به همراه توضیحات

کارگزاری خبرگان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر به همراه توضیحات