بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
اضافه شدن هزینه ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق 1398/05/28
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق پارند پایدار سپهر 1398/05/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 22-05-1398 1398/05/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1398/05/12
برگزاری مجمع سالیانه صندوق پارند پایدار سپهر مورخ 1398/03/07 1398/03/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1398/02/25
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق پارند پایدار سپهر 1398/02/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1398/02/04
تایید سازمان جهت مجمع مورخ 08-12-1397 در خصوص تغییر ساختار صندوق 1398/01/20
تغییر الزامات بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(مجمع مورخ 1397/12/08) 1397/12/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1397/11/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق 1397/04/17
دعوت به مجمع 1397/02/11
دعوت به مجمع 1396/10/16
تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری پارند 1396/07/16
تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری پارند 1396/05/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1396/04/13
تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری پارند 1396/03/30
تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری پارند 1396/02/16
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1396/01/05
دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر 1395/09/23
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر 1395/07/10