بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 93,282 2.33 789,886 5.62 974,402 5.43 1,073,204 5.25
اوراق مشارکت 2,911,334 72.77 7,193,242 51.21 9,375,623 52.23 10,319,330 50.48
سپرده بانکی 1,479,189 36.97 5,896,498 41.98 7,392,982 41.18 9,047,812 44.26
وجه نقد 1,034 0.03 12,827 0.09 145 0 10 0
سایر دارایی ها -,489,773 -12.24 154,752 1.1 207,747 1.16 1,050 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 85,251 2.13 689,510 4.91 788,818 4.39 820,967 4.02