بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,111 0.45 152,400 3.01 246,813 4.9 241,140 4.78
اوراق مشارکت 2,472,596 84.85 2,745,004 54.16 2,654,808 52.72 2,657,960 52.74
سپرده بانکی 1,004,418 34.47 2,118,239 41.79 2,070,600 41.12 2,079,736 41.27
وجه نقد 36 0 300 0.01 179 0 428 0.01
سایر دارایی ها -,582,762 -20 19,922 0.39 7,856 0.16 5,774 0.11
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,111 0.45 152,400 3.01 246,813 4.9 241,140 4.78