بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 47,585 1.43 441,944 5.42 550,254 5.34 582,073 5.59
اوراق مشارکت 2,635,256 79.02 4,495,976 55.18 5,970,367 57.89 5,498,783 52.84
سپرده بانکی 1,172,540 35.16 3,095,735 37.99 3,642,467 35.32 4,307,233 41.39
وجه نقد 1,057 0.03 12,740 0.16 38,757 0.38 12 0
سایر دارایی ها -,527,852 -15.83 97,531 1.2 111,964 1.09 19,103 0.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,036 1.41 435,123 5.34 539,395 5.23 561,674 5.4